Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

353 rindas
15KB

 1. #
 2. # Polish localization file for Textadept by Piotr "Orzech" Orzechowski [drzewo.org], 2014
 3. # and revised by Piotr Orzechowski [orzechowski.tech], 2017.
 4. #
 5. # When translating this file into your native language, all translated text must
 6. # be encoded in UTF-8. For each "key = value" line, please replace the "value"
 7. # part with the translation of "key". Any whitespace around '=' is ignored.
 8. #
 9. # Note: for languages that support it, buttons and menu items may have a "_"
 10. # before any single letter, which means that pressing the "Alt" modifier key
 11. # along with that letter will activate (click) the button or menu item. You are
 12. # free to use or omit these "_" mnemonics from your translations as you see fit.
 13. # [core/events.lua]
 14. # This error message is displayed if the user accidentally emits an event with
 15. # no name (e.g. mistypes the name of an existing event).
 16. Undefined event name = Brak nazwy zdarzenia
 17. # [core/file_io.lua]
 18. # The title of dialogs prompting the user to open a file.
 19. Open = Otwórz
 20. # The error message displayed when a file's text encoding could not be detected
 21. # and when that text cannot be converted into UTF-8 for display.
 22. Encoding conversion failed. = Zmiana kodowania nie powiodła się.
 23. # The title of dialogs prompting the user to save a file.
 24. Save = Zapisz
 25. # The text displayed for untitled and unsaved buffers.
 26. Untitled = Bez nazwy
 27. # The text displayed in a dialog when the user attempts to close a file with
 28. # unsaved changes.
 29. Close without saving? = Zamknąć bez zapisywania zmian?
 30. There are unsaved changes in = Istnieją niezapisane zmiany w
 31. _Cancel = _Anuluj
 32. Close _without saving = Zamknij _bez zapisywania
 33. # The text displayed in a dialog when a file has been externally modified.
 34. Reload? = Wczytać ponownie?
 35. Reload modified file? = Wczytać ponownie zmieniony plik?
 36. has been modified. Reload it? = został zmodyfikowany. Wczytać ponownie?
 37. _Yes = _Tak
 38. _No = _Nie
 39. # The column label for lists of filenames in dialogs.
 40. File = Plik
 41. # The text displayed in a dialog when more than X files were found in the quick
 42. # open dialog.
 43. files or more were found. Showing the first = lub więcej plików zostało znalezionych. Pokazywanie pierwszego
 44. File Limit Exceeded = Przekroczono limit pliku
 45. _OK = _OK
 46. # [core/keys.lua]
 47. # The statusbar text shown when the user has pressed a key that is part of a key
 48. # chain (e.g. "Ctrl+Alt+V" followed by "S"). Textadept is waiting for another
 49. # keypress.
 50. Keychain: = Kombinacje klawiszowe:
 51. # The statusbar text shown when the user started a key chain, but the next
 52. # keypress was unrecognized. Thus the key sequence is invalid.
 53. Invalid sequence = Nieprawidłowa sekwencja
 54. # [core/ui.lua]
 55. # The name of the buffer Textadept prints messages and error messages to.
 56. [Message Buffer] = [Bufor wiadomości]
 57. # The column label for lists of buffer names in dialogs.
 58. Name = Nazwa
 59. # The title of the dialog for switching between open buffers.
 60. Switch Buffers = Przełącz bufory
 61. # The line-ending, indentation, and positional buffer information shown in the
 62. # statusbar.
 63. CRLF = CRLF
 64. LF = LF
 65. Tabs: = Tabulacje:
 66. Spaces: = Spacje:
 67. Line: = Wrsz:
 68. Col: = Kol:
 69. # The statusbar text shown when the user resets Textadept's internal Lua state.
 70. Lua reset = Lua zreset.
 71. # The text displayed in a dialog when the user attempts to quit Textadept with
 72. # unsaved changes in open buffers.
 73. Quit without saving? = Zakończyć bez zapisywania zmian?
 74. The following buffers are unsaved: = Następujące bufory nie są zapisane:
 75. Quit _without saving = Zakończ _bez zapisywania
 76. # [modules/textadept/bookmarks.lua]
 77. # The text displayed in the dialog for selecting a bookmark to jump to.
 78. Select Bookmark = Wybierz zakładkę
 79. Bookmark = Zakładka
 80. # [modules/textadept/editing.lua]
 81. # The text displayed in the dialog for jumping to a particular line.
 82. Go To = Idź do
 83. Line Number: = Numer wiersza:
 84. # [modules/textadept/find.lua]
 85. # The text displayed in the GUI find & replace pane.
 86. _Find: = _Znajdź:
 87. R_eplace: = Za_mień:
 88. Find _Next = Znajdź _następne
 89. Find _Prev = Znajdź _poprzednie
 90. _Replace = Za_mień
 91. Replace _All = Zamień _wszystkie
 92. _Match case = _Dopasuj wielkość liter
 93. _Whole word = _Cały wyraz
 94. Rege_x = Rege_x
 95. _In files = _W plikach
 96. # The text displayed in the terminal version's find & replace pane.
 97. Find: = Znajdź:
 98. Replace: = Zamień:
 99. [Next] = [Następne]
 100. [Prev] = [Poprzednie]
 101. [Replace] = [Zamień]
 102. [All] = [Wszystkie]
 103. Case(F1) = Wielkość (F1)
 104. Word(F2) = Wyraz (F2)
 105. Regex(F3) = Regex(F3)
 106. Files(F4) = Pliki (F4)
 107. # The statusbar text shown when a search has wrapped back to the beginning of
 108. # the buffer.
 109. Search wrapped = Automatyczny powrót do początku
 110. # The statusbar text shown when the text to search for was not found.
 111. No results found = Niczego nie znaleziono
 112. # The title of the dialog for selecting files to search in.
 113. Find in Files = Znajdź w plikach
 114. # The name of the buffer Textadept prints "Find in Files" results to.
 115. [Files Found Buffer] = [Bufor szukania w plikach]
 116. # The "Find in Files" result for text found in a binary file. This result is
 117. # shown in place of binary buffer text.
 118. Binary file matches. = Znalezione w pliku binarnym.
 119. # The text displayed in a dialog when the user is prompted to continue a "Find
 120. # in Files" search that has taken longer than X seconds to complete.
 121. Continue? = Kontynuować?
 122. Still searching in files... Continue waiting? = Wciąż trwa szukanie w plikach... Kontynuować czekanie?
 123. # The message displayed when a "Find in Files" search is aborted by the user.
 124. Find in Files aborted = Szukanie w plikach przerwane
 125. # The statusbar text shown after performing a "Replace All".
 126. replacement(s) made = wykonanych(-e/-a) zamian(-y/-a)
 127. # [modules/textadept/menu.lua]
 128. # Typical "File" menu items for creating new files, opening, saving, and closing
 129. # existing files, opening and saving sessions, and quitting Textadept.
 130. _File = _Plik
 131. _New = _Nowy
 132. _Open = _Otwórz...
 133. Open _Recent... = Ostatnio o_twierane...
 134. Re_load = W_czytaj ponownie
 135. _Save = Zapi_sz
 136. Save _As = Zapisz ja_ko
 137. Save All = Zapisz _wszystkie
 138. _Close = Za_mknij
 139. Close All = Zamk_nij wszystkie
 140. Loa_d Session... = Wczytaj s_esję...
 141. Sav_e Session... = Zapisz ses_ję...
 142. _Quit = _Zakończ
 143. # Typical "Edit" menu items for manipulating buffer text and source code.
 144. _Edit = _Edycja
 145. _Undo = _Cofnij
 146. _Redo = _Ponów
 147. Cu_t = _Wytnij
 148. _Copy = _Kopiuj
 149. _Paste = Wkle_j
 150. Duplicate _Line = _Duplikuj wiersz
 151. _Delete = _Usuń
 152. D_elete Word = Usuń wy_raz
 153. Select _All = Z_aznacz wszystko
 154. _Match Brace = Dopasuj nawias_y
 155. Complete _Word = D_okończ wyraz
 156. _Highlight Word = Podświe_tl wyraz
 157. Toggle _Block Comment = Włącz/wyłącz komentarz _blokowy
 158. T_ranspose Characters = Tran_sponuj znaki
 159. _Join Lines = Połącz w_iersze
 160. # The menu item for filtering text through a shell command and replacing input
 161. # text with that command's output text.
 162. _Filter Through = Fi_ltruj przez...
 163. # Menu items for selecting text and entities.
 164. _Select = _Zaznacz
 165. Select to _Matching Brace = Do pasującego _nawiasu
 166. Select between _XML Tags = Pomiędzy znacznikami _XML
 167. Select in XML _Tag = W _znaczniku XML
 168. Select in _Single Quotes = W po_jedynczym cudzysłowie
 169. Select in _Double Quotes = W p_odwójnym cudzysłowie
 170. Select in _Parentheses = W nawiasie o_krągłym
 171. Select in _Brackets = W nawiasie k_wadratowym
 172. Select in B_races = W nawiasie k_lamrowym
 173. Select _Word = Wy_raz
 174. Select _Line = Wi_ersz
 175. Select Para_graph = _Akapit
 176. # Menu items for transforming selected text.
 177. Selectio_n = Zaz_naczenie
 178. _Upper Case Selection = Zmień na wi_elkie litery
 179. _Lower Case Selection = Zmień na _małe litery
 180. Enclose as _XML Tags = Zamknij między znacznikami _XML
 181. Enclose as Single XML _Tag = Zamknij jako _znacznik XML
 182. Enclose in Single _Quotes = Zamknij w po_jedynczym cudzysłowie
 183. Enclose in _Double Quotes = Zamknij w p_odwójnym cudzysłowie
 184. Enclose in _Parentheses = Zamknij w nawiasie o_krągłym
 185. Enclose in _Brackets = Zamknij w nawiasie k_wadratowym
 186. Enclose in B_races = Zamknij w nawiasie k_lamrowym
 187. _Move Selected Lines Up = Przenieś wiersze w _górę
 188. Move Selected Lines Do_wn = Przenieś wiersze w _dół
 189. # Menu items for searching and replacing text within buffers and files.
 190. _Search = Wy_szukiwanie
 191. _Find = _Znajdź...
 192. Find _Previous = Znajdź _poprzednie
 193. Find _Incremental = Szukaj prz_yrostowo...
 194. Find in Fi_les = Znajdź w p_likach...
 195. Goto Nex_t File Found = Następne wystąpienie w pl_iku
 196. Goto Previou_s File Found = Poprzednie wystąpienie w pli_ku
 197. # Menu item for jumping to a specific line in a buffer.
 198. _Jump to = _Idź do...
 199. # Menu items for various tools and utilities for editing and working with source
 200. # code.
 201. _Tools = _Narzędzia
 202. # Menu item for opening Textadept's Lua command entry.
 203. Command _Entry = Wiersz po_leceń
 204. # Menu item for selecting a menu command to run.
 205. Select Co_mmand = _Wybierz polecenie...
 206. # Menu items for running or compiling the current source file.
 207. _Run = _Uruchom
 208. _Compile = _Skompiluj
 209. # Menu item for setting command line arguments for run and compile commands.
 210. Set _Arguments... = Ustaw _argumenty...
 211. # The text displayed in the dialog for specifying command line arguments for run
 212. # and compile commands.
 213. Command line arguments = Argumenty linii poleceń
 214. For Run: = Dla uruchomienia:
 215. For Compile: = Dla kompilacji:
 216. # Menu item for building the current project.
 217. Buil_d = Z_buduj
 218. # Menu item for stopping a run, compile, or build shell command.
 219. S_top = Pr_zerwij
 220. # Menu items for navigating through recognized shell command errors.
 221. _Next Error = _Następny błąd
 222. _Previous Error = _Poprzedni błąd
 223. # Menu items for working with bookmarked lines in buffers.
 224. _Bookmark = Zakładk_i
 225. _Toggle Bookmark = _Dodaj/usuń zakładkę
 226. _Clear Bookmarks = _Wyczyść zakładki
 227. _Next Bookmark = _Następna zakładka
 228. _Previous Bookmark = _Poprzednia zakładka
 229. _Goto Bookmark... = Prz_ejdź do zakładki...
 230. # Menu items for launching a quick open dialog in order to open files in certain
 231. # directories. A quick open dialog lists all files in a directory and its
 232. # subdirectories and filters the list down as the user types.
 233. Quick _Open = _Otwórz szybko
 234. Quickly Open _User Home = Katalog _użytkownika
 235. Quickly Open _Textadept Home = Katalog _Textadept
 236. Quickly Open _Current Directory = Bieżą_cy katalog
 237. Quickly Open Current _Project = Bieżący _projekt
 238. # Menu items for working with snippets, insert-able pieces of code that act like
 239. # templates with placeholders for user input.
 240. _Snippets = Sk_rawek kodu
 241. _Insert Snippet... = _Wstaw...
 242. _Expand Snippet/Next Placeholder = Rozwiń / _Następne pole
 243. _Previous Snippet Placeholder = _Poprzednie pole
 244. _Cancel Snippet = _Anuluj
 245. # Menu items for auto-completing programming language symbols and showing
 246. # documentation for them (e.g. typing `textadept.editing.` followed by a
 247. # "Complete Symbol" would show all possible completions for that symbol).
 248. _Complete Symbol = Uzupełnij sy_mbol
 249. Show _Documentation = Pokaż _dokumentację
 250. # Menu item for inspecting the character under the caret. The character's byte
 251. # information, the lexer used to syntax-highlight that character, and the
 252. # character's lexical style (e.g. string, comment, number, etc.) are shown.
 253. Show St_yle = Pokaż st_yl
 254. Lexer = Lekser:
 255. Style = Styl:
 256. # Menu items for navigating between open buffers.
 257. _Buffer = _Bufor
 258. _Next Buffer = _Następny
 259. _Previous Buffer = _Poprzedni
 260. _Switch to Buffer... = P_rzełącz na...
 261. # Menu items for changing the indentation settings for the current buffer.
 262. _Indentation = _Wcięcia
 263. Tab width: _2 = Szerokość tabulacji: _2
 264. Tab width: _3 = Szerokość tabulacji: _3
 265. Tab width: _4 = Szerokość tabulacji: _4
 266. Tab width: _8 = Szerokość tabulacji: _8
 267. _Toggle Use Tabs = Włącz/wyłącz _tabulacje
 268. _Convert Indentation = _Konwertuj
 269. # Menu item for changing the end-of-line mode for the current buffer.
 270. _EOL Mode = _Tryb końca linii
 271. # Menu items for changing the encoding of the current buffer's text.
 272. E_ncoding = Ko_dowanie znaków
 273. _UTF-8 Encoding = _UTF-8
 274. _ASCII Encoding = _ASCII
 275. _ISO-8859-1 Encoding = _ISO-8859-1
 276. UTF-1_6 Encoding = UTF-1_6
 277. # Menu items for changing the way the current buffer is displayed.
 278. Toggle View _EOL = Włącz/wyłącz znaki k_ońca linii
 279. Toggle _Wrap Mode = Włącz/wyłącz zawi_janie wierszy
 280. Toggle View White_space = Włącz/wyłącz „_białe znaki”
 281. # Menu items for changing and refreshing the syntax-highlighting language for
 282. # the current buffer.
 283. Select _Lexer... = Wybierz _lekser...
 284. _Refresh Syntax Highlighting = _Odśwież kolorowanie składni
 285. # Menu items for navigating between views, splitting them, closing them, and
 286. # resizing them.
 287. _View = _Widok
 288. _Next View = _Następny
 289. _Previous View = _Poprzedni
 290. Split View _Horizontal = Podziel w po_ziomie
 291. Split View _Vertical = Podzie_l w pionie
 292. _Unsplit View = Połącz wi_doki
 293. Unsplit _All Views = Połącz _wszystkie widoki
 294. _Grow View = Powię_ksz
 295. Shrin_k View = Po_mniejsz
 296. # Menu item for folding (showing/hiding) the block of code the starts on the
 297. # current line. Fold-able blocks of code are typically classes, functions, and
 298. # control structures.
 299. Toggle Current _Fold = Włącz/wyłącz bi_eżące zawinięcie
 300. # Menu item for showing line indentation markers.
 301. Toggle Show In_dent Guides = Włącz/wyłącz wc_ięcia
 302. # Menu item for allowing the caret to move beyond line ends and into "virtual
 303. # space".
 304. Toggle _Virtual Space = Włącz/wyłącz wir_tualny obszar
 305. # Menu items for changing the zoom factor of displayed buffer text.
 306. Zoom _In = P_rzybliż
 307. Zoom _Out = Odd_al
 308. _Reset Zoom = Prz_ywróć domyślne przybliżenie
 309. # Menu items for getting help on Textadept and its Lua API documentation.
 310. _Help = P_omoc
 311. Show _Manual = Po_dręcznik użytkownika...
 312. Show _LuaDoc = _LuaDoc...
 313. _About = _O programie...
 314. # The error message displayed when activating a menu item associated with an
 315. # unknown command.
 316. Unknown command: = Nieznane polecenie:
 317. # The text displayed in the dialog for running an arbitrary menu command. Any
 318. # key binding associated with commands are also shown.
 319. Run Command = Wykonaj polecenie
 320. Command = Polecenie
 321. Key Binding = Polecenie klawiaturowe
 322. # [modules/textadept/file_types.lua]
 323. # The title of the dialog for selecting a lexer for the current buffer. Lexers
 324. # perform syntax highlighting of source code.
 325. Select Lexer = Wybierz lekser
 326. # [modules/textadept/session.lua]
 327. # The title of the dialog for selecting a session file to load.
 328. Load Session = Wczytaj sesję
 329. # The text displayed in a dialog when files in a loaded session were not found.
 330. Session Files Not Found = Nie znaleziono plików z sesji
 331. The following session files were not found = Następujące pliki z sesji nie zostały odnalezione:
 332. # The title of the dialog for selecting a session file to save.
 333. Save Session = Zapisz sesję
 334. # [modules/textadept/snippets.lua]
 335. # The text displayed in the dialog for selecting a snippet to insert. Snippets
 336. # have a trigger word (pressing the "Tab" key after that word inserts the
 337. # snippet) and snippet text.
 338. Select Snippet = Wybierz skrawek
 339. Trigger = Wyzwalacz
 340. Snippet Text = Treść skrawka